Skip to content

Warunki korzystania

TA STRONA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO DANYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE ORAZ PRAWA DO ICH WYKORZYSTYWANIA. PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYNY. OTWIERAJĄC NINIEJSZĄ WITRYNĘ I/LUB KORZYSTAJĄC Z NIEJ, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z OKREŚLONYMI PONIŻEJ WARUNKAMI KORZYSTANIA I ZAAKCEPTOWAŁ JE.

W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWNIK NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z NASZEJ WITRYNY.

Treści zawarte w niniejszej witrynie internetowej są publikowane i utrzymywane przez Grupę EthosEnergy („EthosEnergy”, „my” lub „firma”). Zadaniem niniejszej witryny jest dostarczanie ogólnych informacji o firmie EthosEnergy, jej podmiotach zależnych i spółkach stowarzyszonych, a także o jej i ich działaniach, jednakże nie należy sugerować się nimi przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

Dostęp do witryny jest tymczasowy i firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odmowy takiego dostępu, zmiany treści witryny lub zamknięcia witryny na czas nieokreślony bez wcześniejszego powiadomienia. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu witryna będzie niedostępna w jakimkolwiek momencie i przez dowolny czas.

Dostęp do całości lub części witryny może być ograniczony hasłem. Otrzymane hasło lub kod identyfikacyjny użytkownika należy traktować jako poufne i nie ujawniać ich podmiotom trzecim. Firma zastrzega sobie prawo do dezaktywacji hasła lub kodu identyfikacyjnego użytkownika wedle własnego uznania.

Cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na dysku komputera w momencie odwiedzenia dowolnej witryny. Obecnie stosujemy politykę „dorozumianej zgody”, dlatego korzystając z naszej witryny lub uzyskując do niej dostęp, użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas plików cookie. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, może wyłączyć pliki cookie zapisane już na dysku, jednak w tym przypadku witryna może przestać działać prawidłowo.

Korzystamy z własnych plików cookie (tzw. first party cookies). Do gromadzenia informacji o odwiedzających naszą witrynę wykorzystujemy narzędzie Google Analytics. Google Analytics zapisuje informacje o odwiedzanych stronach i czasie przebywania na nich. Te dane statystyczne dotyczą czynności i wzorców przeglądania i nie identyfikują ani nie są powiązane z informacjami umożliwiającymi identyfikację jakiejkolwiek osoby. Nie gromadzimy ani nie przechowujemy żadnych danych osobowych, dlatego zbierane przez nas informacje nie mogą zostać w żaden sposób wykorzystane do identyfikacji.

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych w niniejszej witrynie (łącznie z układem i organizacją) oraz do materiałów pobranych z niniejszej witryny należą do EthosEnergy, jej podmiotów zależnych lub spółek stowarzyszonych lub zostały przyznane im na mocy licencji, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej. Wszelkie tego typu prawa są w pełni zastrzeżone.

Zabrania się zamieszczania, powielania, kopiowania, przesyłania, przekazywania i dystrybuowania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek materiałów zawartych w niniejszej witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody posiadacza praw autorskich; dopuszcza się wyłącznie pobranie pojedynczej kopii materiałów na jeden komputer i wydrukowanie jej do własnego, niekomercyjnego użytku oraz wyłącznie pod warunkiem, że taka kopia będzie zawierać treść odpowiednich wyłączeń odpowiedzialności i/lub informacji o prawach własności bądź odniesienie do nich.

Wszelkie znaki towarowe i usługowe, obrazy, marki, logo i nazwy handlowe, zastrzeżone lub niezastrzeżone, stanowią własność EthosEnergy, jej podmiotów zależnych lub spółek stowarzyszonych bądź innych wskazanych firm. Zabrania się powielania, pobierania i wykorzystywania tych znaków towarowych i usługowych, obrazów, marek, logo i nazw handlowych bez uprzedniej pisemnej zgody ich właścicieli.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich mających zastosowanie praw autorskich. Zabrania się umieszczania niniejszej strony w ramce innej strony oraz zamieszczania odsyłaczy do stron innych niż strona główna niniejszej witryny bez wyraźnej pisemnej zgody naszej firmy.

EthosEnergy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za umożliwienie dowolnemu użytkownikowi łączenia się z jakąkolwiek inną witryną internetową ani za jakąkolwiek inną witrynę, do której nasza witryna może się odnosić lub odwoływać.

EthosEnergy nie udziela żadnego rodzaju gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do dokładności lub kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszej witrynie ani co do działania lub niemożności uzyskania dostępu do tej witryny.

Informacje zawarte w tej witrynie nie są, nie mają być i nie będą uważane za zaproszenie lub zachętę do inwestowania lub innego obrotu jakimikolwiek akcjami lub innymi papierami wartościowymi EthosEnergy. Nie należy polegać na tych informacjach przy podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej; informacje te nie stanowią też jakiejkolwiek porady ani zalecenia w tym zakresie. Cena akcji i uzyskiwany z nich dochód może zmaleć lub wzrosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie wskazują przyszłe wyniki.

Firma EthosEnergy ani żaden jej pracownik nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z korzystania z niniejszej witryny lub polegania na niej przez jakąkolwiek osobę oraz za jakiekolwiek pominięcia lub przedawnienia w witrynie lub jakichkolwiek zawartych w niej informacjach (z wyjątkiem zakresu, w jakim jest to wymagane przez prawo). Firma EthosEnergy ani jej podmioty zależne lub spółki stowarzyszone nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wynikowe lub inne (w tym, w celu uniknięcia wątpliwości, utratę zysków, sprzedaży, działalności lub przychodów, przerwy w działalności, utratę przewidywanych oszczędności, utratę możliwości biznesowych, dobrej woli lub reputacji) dowolnego rodzaju wynikające z dostępu do lub korzystania z tej witryny lub zawartych w niej informacji.

Żadne z postanowień niniejszych warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności firmy za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania, oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd ani żadnej innej odpowiedzialności wynikającej z obowiązującego prawa.

EthosEnergy nie udziela żadnego rodzaju gwarancji, że ta witryna lub jakiekolwiek dostępne do pobrania pliki są wolne od błędów, wad, wirusów lub jakichkolwiek innych niszczących lub szkodliwych elementów. Odpowiedzialność za skonfigurowanie technologii informatycznych, programów komputerowych i platform w celu uzyskania dostępu do tej witryny spoczywa w całości na użytkowniku. Użytkownik powinien korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego. EthosEnergy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane wirusem, atakiem DDoS lub innym szkodliwym technologicznie materiałem, który może zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone w związku z korzystaniem z tej witryny lub pobieraniem jakichkolwiek treści z niej lub dowolnej innej witryny z nią powiązanej.

Zabrania się niewłaściwego użytkowania tej witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub szkodliwe technologicznie. Zabrania się podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do tej witryny, serwera, na którym witryna jest przechowywana, oraz każdego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z tą witryną. Zabrania się atakowania naszej witryny za pomocą ataków DoS lub DDoS.

Staramy się regularnie aktualizować niniejszą witrynę, w związku z czym możemy zmienić jej zawartość w dowolnym momencie. Wszelkie informacje znajdujące się w tej witrynie mogą stać się nieaktualne w dowolnym momencie, a my nie mamy obowiązku aktualizowania takich informacji.

EthosEnergy może w dowolnym momencie, bez powiadomienia, zmienić, usunąć lub przenieść dowolną zawartość stron tej witryny i/lub może dodawać i/lub usuwać strony tej witryny.

Przekazując nam informacje inne niż dane osobowe, które będą traktowane zgodnie z Polityką prywatności określoną w tej witrynie, użytkownik udziela EthosEnergy nieograniczonych praw do takich informacji i wyraża zgodę na ich wykorzystanie w dowolny sposób wedle uznania EthosEnergy. Takie informacje nie są uznawane za poufne lub zastrzeżone.

Jeśli którykolwiek z niniejszych warunków lub jakakolwiek ich część zostaną uznane przez jakikolwiek właściwy organ za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, takie warunki zostaną w tym zakresie oddzielone od pozostałych warunków, które nadal będą ważne i wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Niniejsze warunki mogą od czasu do czasu ulec zmianie bez powiadomienia.

Dostęp do niniejszej witryny oraz korzystanie z niej i pobieranie z niej materiałów podlegają prawu szkockiemu; w przypadku sporu użytkownik wyraża zgodę na nieodwołalne poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów szkockich.

 

Właściciel strony:

EthosEnergy Group Limited

 

Siedziba:

EthosEnergy Group Limited
John Wood House
Greenwell Road
East Tullos
Aberdeen
AB12 3AX
Szkocja
Zjednoczone Królestwo

 

Kraj założenia:

Szkocja

 

Numer rej.:

SC454431

LIVE - EDIT