Skip to content

Polityka prywatności

EthosEnergy zobowiązuje się chronić prywatność wszystkich odwiedzających witrynę ethosenergy.com („Witryna”). Niniejsza polityka (razem z naszymi warunkami korzystania i innymi powiązanymi dokumentami) określa zasady, na jakich przetwarzamy dane zgromadzone przez nas lub podane przez użytkowników naszej witryny.

EthosEnergy oznacza łącznie wszystkich członków Grupy EthosEnergy, łącznie ze wszystkimi spółkami stowarzyszonymi i spółkami macierzystymi.

Prosimy zapoznać się z poniższą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się, jak wykorzystujemy i chronimy dane użytkowników witryny. Przesyłając dane za pośrednictwem Witryny, użytkownik wyraża zgodę na ich gromadzenie, wykorzystywanie i przesyłanie zgodnie z zapisami niniejszej Polityki.

 

Dane gromadzone od użytkowników

Podczas odwiedzania strony lub korzystania z niej użytkownik może zostać poproszony o dobrowolne podanie pewnych danych osobowych lub informacji o sobie, np. przy wypełnianiu interaktywnych formularzy rejestracji czy zapytań; dane możemy też gromadzić podczas komunikacji z nami za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub w inny sposób. Możemy też, w ramach naszych normalnych działań, automatycznie zbierać informacje o sposobie korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje te mogą obejmować identyfikator użytkownika i hasło, domenę lub adres IP. Dodatkowo możemy gromadzić informacje o użytkowniku pochodzące z przesłanych nam wiadomości e-mail lub listów.

 

Sposoby wykorzystywania danych

Zgromadzone od użytkowników dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce oraz celach wyraźnie określonych w momencie podawania tych danych. Jeśli zajdzie potrzeba wykorzystania zgromadzonych danych użytkownika w celach innych niż te, w jakich zostały one przekazane, z odpowiednim wyprzedzeniem poprosimy użytkownika o zgodę na takie wykorzystanie.

Dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

 • dostarczanie użytkownikom zamówionych informacji, usług i materiałów;
 • po udzieleniu zgody przez użytkownika dostarczanie informacji o towarach i usługach podobnych do tych, które użytkownik wcześniej zakupił lub o które zapytał;
 • powiadamianie użytkowników o zmianach w naszych usługach;
 • kontaktowanie się z użytkownikami w sprawach związanych z przesłanymi zapytaniami;
 • zarządzanie naszą witryną i procesami wewnętrznymi; oraz
 • analizowanie danych w celu administrowania, wspierania, ulepszania i rozwijania naszych usług.

 

Podstawy prawne w zakresie przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy wyłącznie zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zależy od rodzaju tych danych i konkretnych okoliczności, w których zostały one przez nas zgromadzone. Dane osobowe będziemy przetwarzać, jeśli:

 • użytkownik wyraził na to zgodę; lub
 • przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia przez nas swoich umownych zobowiązań; lub
 • przetwarzanie to jest wymagane przez prawo i mamy prawny obowiązek jego przeprowadzenia; lub
 • informacje użytkownika są nam niezbędne do realizowania celów stanowiących nasz uzasadniony interes. Zwykle realizowany przez nas uzasadniony interes jest związany z naszą działalnością, w tym sprawnością wykonywania zadań i zarządzania usługami świadczonymi użytkownikom za pośrednictwem Witryny.

 

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane nikomu spoza EthosEnergy bez uprzedniej zgody użytkownika, chyba że będzie to wymagane przez prawo.

Zgromadzone przez nas dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), jeśli będzie to niezbędne np. do realizacji zamówienia, przetworzenia szczegółów płatności czy realizacji usług wsparcia.

W niektórych krajach spoza EOG przepisy dotyczące ochrony prywatności mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony co przepisy obowiązujące w EOG. Jednakże dołożymy wszelkich starań, aby w przypadku przekazania danych osobowych użytkownika poza EOG dane te były odpowiednio chronione.

 

Pliki cookie

Witryna EthosEnergy wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

 

Bezpieczeństwo i przechowywanie danych

Stosujemy wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem.

Niestety przesyłanie danych przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa podczas przesyłania danych przez użytkownika do naszej Witryny.

Dane użytkownika zachowamy tylko wtedy, gdy będzie to podyktowane uzasadnioną potrzebą biznesową. O ile w chwili gromadzenia danych nie określono inaczej, dane osobowe użytkownika zostaną usunięte, jeśli nie będą dłużej potrzebne do (i) celów, w jakich zostały zebrane, lub (ii) przestrzegania przez nas naszych zobowiązań prawnych.

 

Prawa użytkownika w zakresie jego danych

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo:

 • Zażądać uzyskania dostępu do swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo uzyskać od nas kopię przechowywanych przez nas jego danych osobowych.
 • Zażądać poprawienia przechowywanych przez nas swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo poprawić wszelkie niekompletne lub niedokładne dane.
 • Zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych, kiedy nie będą one dłużej potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone. Należy jednak pamiętać, że ze względów prawnych nie zawsze możemy przychylić się do takiej prośby. W takim przypadku użytkownik zostanie o tym powiadomiony w momencie złożenia takiej prośby.
 • Odmówić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach.
 • Zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo poprosić nas o wstrzymanie przetwarzania danych, jeśli ma wątpliwości co do ich dokładności lub legalności ich przetwarzania.
 • Zażądać przekazania swoich danych osobowych sobie lub podmiotowi trzeciemu.
 • Wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie. Takie wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na przetwarzanie, które odbyło się przed wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie EthosEnergy będzie przetwarzać dane użytkownika tylko wtedy, gdy będzie istnieć ku temu inna podstawa prawna.
 • W dowolnym momencie złożyć skargę na sposób gromadzenia lub wykorzystywania przez nas swoich danych osobowych w Urzędzie Rzecznika Informacji (Information Commissioner's Office, ICO), brytyjskim organie zajmującym się ochroną danych osobowych (ico.org.uk/concerns). Bylibyśmy jednak wdzięczni za możliwość rozwiązania sprawy przed zwróceniem się do rzecznika ICO, dlatego prosimy w pierwszej kolejności skontaktować się z nami, wykorzystując do tego dane adresowe znajdujące się poniżej.

 

W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z przysługujących praw lub w celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z nami, pisząc na adres dataprivacy@ethosenergy.com

 

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności podlega regularnej weryfikacji i aktualizacji. Wszelkie zmiany lub aktualizacje naszej Polityki prywatności będą publikowane w naszej Witrynie, a my, w miarę możliwości, będziemy informować użytkowników o wszystkich większych zmianach. Prosimy regularnie sprawdzać naszą Politykę prywatności pod kątem ewentualnych zmian i aktualizacji.

 

Kontakt

Wszelkie uwagi, zapytania i wnioski dotyczące wykorzystywania przez nas danych osobowych należy kierować na adres pocztowy EthosEnergy Group Ltd, Ethos House, Craigshaw Business Park, Craigshaw Road, Aberdeen, Szkocja, AB12 3QH Zjednoczone Królestwo lub mailowy dataprivacy@ethosenergy.com.

LIVE - EDIT