Skip to content

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny  

Format zarządu Grupy jest określony w formalnej Umowie operacyjnej. Grupa ustanowiła własne polityki i procedury oraz, w stosownych przypadkach, przejęła istniejące procedury od swoich udziałowców. Grupa posiada odpowiednie programy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, podlegające weryfikacji udziałowców.

Przyjęte w 2018 roku regulacje Companies (Miscellaneous Reporting) Regulations wprowadziły od 1 stycznia 2019 r. ustawowy obowiązek składania przez duże spółki nienotowane corocznego sprawozdania za ubiegły rok podatkowy. Mimo że Grupa nie podlega tym regulacjom, Rada Dyrektorów EthosEnergy zdecydowała się zamieścić w sprawozdaniu zarządu oświadczenie, do jakiego zbioru zasad ładu korporacyjnego, jeśli takowy był, Grupa EthosEnergy stosowała się w minionym roku, w jaki sposób stosowała ten zbiór oraz od których zasad odstąpiła.

W roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. Grupa EthosEnergy Group Limited stosowała się do zasad Wates Corporate Governance Principle for Large Private Companies, opublikowanych przez Financial Reporting Council (FRC) w grudniu 2018 r. i dostępnych na stronie FRC (Zasady Watesa). Poniższe informacje wyjaśniają, w jaki sposób Grupa EthosEnergy Group Limited stosowała się do Zasad Watesa w kontekście ładu korporacyjnego.

 

Cel i kadra kierownicza Grupy  

Cele Grupy EthosEnergy są określane przez Radę Dyrektorów, która kieruje działaniami dyrektora generalnego i kadry kierowniczej. Dyrektor generalny i kadra kierownicza wprowadzili w 2020 r. nową strategię, która przy wsparciu ze strony Rady zapewni długoterminowy, zrównoważony sukces. Dyrektor generalny i kadra kierownicza poświęcili wiele czasu na rozwój strategiczny i planowanie oraz wybór kierownictwa na poziomie Grupy.

 

Skład Rady  

Obecnie Rada składa się z pięciu członków – przewodniczącego i czterech dyrektorów.

Przewodniczący Rady jest wybierany w niezależnym głosowaniu, a działania pozostałych dyrektorów na rzecz EthosEnergy Group Limited są oceniane co najmniej raz w roku.

Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie Radą w sposób skuteczny i efektywny. Zadanie to jest całkowicie odrębne od zadań dyrektora generalnego (CEO), który zarządza codzienną działalnością Grupy.

Wszyscy dyrektorzy otrzymują dokładne, aktualne i przejrzyste informacje na temat najbardziej istotnych spraw i mogą korzystać z porad i pomocy sekretarza Grupy.

Struktura Rady została dobrana tak, aby zapewnić EthosEnergy Group Limited odpowiednią równowagę umiejętności, doświadczenia i wiedzy, a także niezależność. Większość dyrektorów zasiadających w Radzie posiada bogate doświadczenie w branży, pozwalające spojrzeć na wyniki Grupy z różnych perspektyw.

Rada monitoruje pracę przewodniczącego i swoich członków i jest przekonana, że są oni w stanie przeznaczyć wystarczającą ilość czasu na skuteczne wykonywanie swoich obowiązków. Wszelkie dodatkowe spotkania zewnętrzne wymagają uprzedniej zgody Rady.

 

Obowiązki dyrektorów  

Podczas wykonywania swoich ustawowych obowiązków wszyscy dyrektorzy kierują się Ustawą o spółkach i są wspierani przez sekretarza Grupy.

Rada jest głównym organem decyzyjnym EthosEnergy Group Limited. Rada jest zbiorowo odpowiedzialna za długoterminowy sukces EthosEnergy Group Limited oraz dostarczanie trwałej wartości dla jej udziałowców. Zadaniem Rady jest zarządzanie Grupą oraz monitorowanie i utrzymywanie spójności działań Grupy.

Przewodniczący, dyrektor generalny i sekretarz Grupy ponoszą odpowiedzialność za jakość i integralność informacji przekazywanych dyrektorom. Podczas każdego zaplanowanego spotkania Rady jej członkowie otrzymują od dyrektora generalnego raporty przygotowane przez niego lub kadrę kierowniczą; w szczególnych przypadkach członkowie kadry kierowniczej są dopuszczeni do udziału w wybranych spotkaniach Rady celem bezpośredniego omówienia kluczowych kwestii i wspomożenia planowania sukcesji.

Na kwartalnych spotkaniach Rady dyrektor generalny przedstawia bieżącą sytuację finansową Grupy oraz, w wybranych okresach roku, budżet na kolejny rok, który to budżet jest następnie weryfikowany i zatwierdzany przez Radę. Pomiędzy spotkaniami dyrektor generalny pozostaje w stałym kontakcie z Radą, a w razie potrzeby kontaktuje się z nią telefonicznie w celu omówienia ważnych, konkretnych spraw.

 

Sposobność i ryzyko  

Zadaniem Rady jest działanie na rzecz długoterminowego sukcesu EthosEnergy Group Limited.

Opracowana przez Grupę strategia ryzyka bazuje na zrozumieniu krajobrazu ryzyka, w tym szeregu istotnych ryzyk i niepewności w zewnętrznym środowisku ekonomicznym, politycznym i regulacyjnym. Strategia ta uwzględnia wpływ pandemii COVID-19 na świat oraz przemysł.

Rada regularnie weryfikuje i identyfikuje potencjalne możliwości pozwalające na utworzenie i utrzymanie wartości Grupy oraz uwzględnia wszelkie potencjalne ryzyka i kwestie, które mogłyby zakłócić drogę do sukcesu.

 

Wynagrodzenia  

Struktury wynagrodzeń kadry kierowniczej motywują jej członków do osiągania zrównoważonych wyników opartych na celach strategicznych dla Grupy. Przyjęte podejście do zarządzania wydajnością zapewnia pracownikom jasność co do tego, w jaki sposób ich wkład jest powiązany z ambicjami Grupy, a cele poszczególnych pracowników są wyznaczone w oparciu o różne mierniki. Grupa zapewnia pracownikom godziwe wynagrodzenie za wykonaną pracę, a wynagrodzenia są okresowo porównywane z wynagrodzeniami na innych rynkach, aby zapewnić ich konkurencyjność.

 

Interesariusze  

Szczegóły relacji Rady z interesariuszami opisano poniżej w oświadczeniu S172.

 

Oświadczenie S172  

Sekcja 172 Umowy o spółkach z 2006 r. nakłada na dyrektorów obowiązek uwzględniania przy podejmowaniu decyzji najlepszych interesów interesariuszy. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektorzy nieustannie uwzględniają interesy Grupy i jej pracowników oraz innych interesariuszy, w tym wpływ działań Grupy na społeczność, środowisko naturalne i reputację Grupy. Dyrektorzy określają, w dobrej wierze i uczciwie, jakie działania w największym stopniu przyczynią się do długoterminowego sukcesu Grupy i jej członków.

Oświadczenie S172 uwzględnia następujące kwestie:

  • Długoterminowe konsekwencje każdej podjętej decyzji
  • Zaangażowanie pracowników (w tym działania na rzecz bezpieczeństwa w obliczu COVID)
  • Relacje z interesariuszami i udziałowcami
  • Społeczność i środowisko naturalne
  • Wpływ decyzji strategicznych

 

Długoterminowe konsekwencje każdej podjętej decyzji  

Dyrektorzy rozumieją branżę i stale rozwijające się środowisko, w których działa Grupa. Zadaniem opracowanej przez Radę strategii zgodnej z wizją EthosEnergy, jaką jest „zrównoważona, przystępna cenowo energia dostępna dla wszystkich – wszędzie”, jest wzmocnienie naszej pozycji jako wiodącego, niezależnego dostawcy usług w zakresie maszyn wirnikowych dla sektorów energetycznego, przemysłowego, naftowego i gazowego przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności społecznej fundamentalnych dla naszego podejścia biznesowego.

W 2020 roku, aby pomóc Grupie osiągnąć ambitne cele, Rada odświeżyła strategię, która teraz w większym stopniu skupia się na tworzeniu bardziej prężnej i samowystarczalnej organizacji. W tym roku przeprowadziliśmy program reorganizacji o nazwie „OneEthos”. Dzięki reorganizacji Grupa stała się bardziej skoncentrowana, co zapewnia lepszą koordynację i pracę zespołową nad zwalczaniem skutków pandemii COVID-19 i poprawą wyników Grupy w niektórych obszarach. Reorganizacja pozwoliła Grupie zwiększyć samowystarczalność pod względem środków pieniężnych i obecnie przewiduje się, że Grupa będzie nadal zmniejszać swoją zależność od kredytów.

Biorąc pod uwagę złożoność sektora energetycznego, dyrektorzy podjęli decyzje, które ich zdaniem najlepiej wspierają strategiczne ambicje EthosEnergy.

 

Zaangażowanie pracowników  

Nasi pracownicy są kluczowi dla świadczonych przez EthosEnergy usług, a tym samym dla długoterminowego sukcesu firmy. Z tego powodu musimy zapewnić im możliwość rozwoju, a także utrzymywać ich zaangażowanie i motywację do pracy. Dzięki właściwym relacjom z naszymi pracownikami możemy identyfikować obszary, które musimy ulepszyć, aby zapewnić im satysfakcjonujący rozwój kariery i zatrzymać tych najbardziej utalentowanych.

W ciągu roku kierownictwo Grupy utrzymywało stały kontakt z pracownikami, dostarczając im aktualne informacje na temat wyników biznesowych, w tym wygranych znaczących kontraktów, oraz różnych kwestii związanych z pandemią COVID-19, jak również doceniając wyniki poszczególnych pracowników.

Na podstawie przeprowadzonej ankiety, w której każdy pracownik mógł wyrazić swoją opinię w pięciu kluczowych obszarach – bezpieczeństwo i dobre samopoczucie, zaangażowanie, kultura, komunikacja i przywództwo – kierownictwo Grupy zidentyfikowało najważniejsze dla pracowników kwestie. We wszystkich pięciu obszarach odpowiedzi były bardzo pozytywne, ze szczególnie wysokimi wynikami w obszarze bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia oraz zaangażowania. Wyniki ankiety zostały przedstawione pracownikom, zaś firma nieustannie podejmuje działania mające na celu utrzymanie lub poprawę istniejących standardów.

Bezpieczeństwo naszych pracowników podczas pandemii COVID-19 miało ogromne znaczenie dla Grupy. W naszych placówkach na całym świecie wdrożyliśmy szereg protokołów bezpieczeństwa, aby zminimalizować wszelkie potencjalne zagrożenia, a zespół ds. BHP Grupy pozostawał w stałym kontakcie ze wszystkimi placówkami. Wprowadziliśmy nowe procedury i zapewniliśmy bezpieczne miejsca pracy umożliwiające pracownikom zachowanie dystansu społecznego, a przed wejściem do budynków/warsztatów każdy pracownik miał obowiązek poddania się kontroli temperatury.

 

Relacje z interesariuszami i udziałowcami  

Rada regularnie weryfikuje głównych interesariuszy i sposób współpracy z nimi. Dzięki regularnym raportom składanym przez dyrektora generalnego,dyrektora finansowego i dyrektorów działów BHPiOŚ, kadr i prawnego oraz dyrektorów strategicznych jednostek biznesowych Rada pozostaje w stałym dialogu z interesariuszami. Jako swoje główne zasady postępowania Grupa wyznaczyła pięć wartości, którymi są: Bezpieczeństwo, Jakość, Ludzie, Odpowiedzialność finansowa i Integralność.

Głównymi interesariuszami Grupy są pracownicy, udziałowcy i kredytodawcy, klienci oraz dostawcy. Znaczenie każdej grupy interesariuszy może być większe lub mniejsze w zależności od danej sprawy lub kwestii, dlatego podczas dyskusji oraz w ramach podejmowania decyzji Rada stara się uwzględniać potrzeby i priorytety każdej z tych grup.

Wiemy, jak ważne są zaufanie naszych udziałowców do Grupy i sposób zarządzania realizacją celów strategicznych – to właśnie one zapewniają Grupie stabilne i długoterminowe wyniki.

Zespół dyrektorów wykonawczych i inni pracownicy regularnie dostarczają kredytodawcom Grupy aktualne wyniki finansowe i zapewniają możliwość omówienia konkretnych kwestii. Obejmuje to wszelkie niedawne spotkania dotyczące odnowienia linii kredytowych dla Grupy do lipca 2022 roku.

Długoterminowy sukces Grupy w przeważającym stopniu zależy od relacji z klientami i możliwości dostarczania dostosowanych do wymagań rozwiązań przynoszących oczekiwane wyniki. Celem zapewnienia najwyższej jakości obsługi wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów, co pozwala nam w pełni wykorzystać możliwości naszej organizacji, globalny zasięg i wiedzę techniczną. Taki sposób współpracy z klientami pomaga lepiej informować ich o kierunku działań, rozwoju biznesowego i długoterminowej strategii Grupy. Podejście to dowiodło swojej skuteczności podczas przeprowadzanej w tym roku reorganizacji „OneEthos”. Dzięki możliwości przekazania klientom szczegółowych informacji o wszystkich rodzajach usług świadczonych przez Grupę udało nam się uzgodnić wiele kontraktów i wzmocnić relacje z najważniejszymi klientami.

EthosEnergy docenia również kluczową rolę dostawców w zapewnianiu najwyższej jakości usług swoim klientom i dąży do utrzymania silnych relacji z dostawcami. Ukierunkowane cele zapewniane przez łańcuch dostaw i znajomość pełnego zakresu usług, jakie mogą świadczyć nasi dostawcy, w ogromnym stopniu pomogły nam w reorganizacji „OneEthos”. Podczas pandemii COVID-19 grupa EthosEnergy ściśle współpracowała ze swoimi klientami i dostawcami, aby zapewnić ciągłość swoich usług. Wymagało to utrzymywania regularnych kontaktów z klientami i dostawcami, dokonywania specjalnych ustaleń w celu zagwarantowania przestrzegania protokołów bezpieczeństwa i dopilnowania braku znaczących opóźnień tam, gdzie tylko było to możliwe. Dzięki stałym kontaktom i ścisłej współpracy zarówno z klientami, jak i dostawcami, udało się nam utrzymać silne relacje, które Grupa zamierza w przyszłości dalej rozwijać.

 

Społeczność i środowisko naturalne  

Grupa EthosEnergy, jako duża organizacja, uznaje swój obowiązek niesienia pomocy zarówno społeczności, jak i środowisku naturalnemu w lokalizacjach, w których prowadzi swoją działalność. Grupa zidentyfikowała pozytywne działania, jakie może podjąć, aby przynieść korzyści tym interesariuszom, i nieustannie dąży do zapewnienia przystępnej cenowo energii wszystkim potrzebującym.

Z powodu pandemii działania na rzecz środowiska i społeczności realizowane przez EthosEnergy i jej pracowników mocno ograniczyły się w porównaniu do poprzednich lat, jednak przekazaliśmy wiele darowizn lokalnym organizacjom charytatywnym z całego świata, zajmującym się zwiększaniem dostępu do edukacji dla dzieci w wieku szkolnym i walką z ubóstwem. Pomagaliśmy również w tworzeniu ramek do przyłbic ochronnych dla kluczowych pracowników w niektórych regionach, zaś nasi pracownicy wzięli udział w biegu charytatywnym wspierającym lokalne ośrodki pomocy dzieciom pokrzywdzonym.

W 2021 roku Grupa wdroży ramowy program ESG (środowisko, społeczeństwo i zarządzanie), który pomoże zapewnić stały wzrost, stabilność finansową i długoterminową wartość poprzez skuteczne zaangażowanie wszystkich interesariuszy w działania na rzecz społeczności i środowiska. Niektóre aspekty tego programu ramowego zostały już wprowadzone. W 2020 r. utworzyliśmy m.in. Radę ds. włączenia i różnorodności, odpowiedzialną za egzekwowanie polityki równych szans w obrębie Grupy EthosEnergy i zapewnienie, że wszyscy pracownicy są traktowani w sprawiedliwy i jednakowy sposób oraz nie są w żaden sposób dyskryminowani. Grupa wspólnie z wieloma klientami pracowała również nad unowocześnieniem ich zasobów z myślą o zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla i pomagała w tworzeniu niezawodnych, niskoemisyjnych rozwiązań wytwórczych. Nowy program ramowy EthosEnergy obejmuje również inne aspekty, w tym zarządzanie ryzykiem środowiskowym, plany minimalizacji odpadów, programy dotyczące śladu węglowego i efektywności energetycznej. Szczegóły dotyczące jego realizacji będą zbierane i analizowane, co pomoże nam zrozumieć, gdzie radzimy sobie dobrze, a gdzie jeszcze możemy się poprawić.

 

Wpływ decyzji strategicznych  

Jak już wspomniano, w ubiegłym roku przeprowadziliśmy program reorganizacji o nazwie „OneEthos”. Szczegóły dotyczące wpływu tej reorganizacji można znaleźć powyżej. Reorganizacja umożliwiła nam zmianę struktury zarządu Grupy i nominowanie na stanowiska wyższego szczebla osób, których talenty i wiedza fachowa przyniosą Grupie zarówno krótko-, jak i długofalowe korzyści.

W ramach reorganizacji „OneEthos” przeprowadziliśmy wśród pracowników ankietę, która pomogła nam zrozumieć, co jest dla nich ważne oraz gdzie według nich firma dobrze sobie radzi, a gdzie można wprowadzić usprawnienia. Wyniki ankiety dały nam możliwość oceny stosowanych w Grupie procedur wyznaczania celów i zidentyfikowania zmian, jakie należy wprowadzić, aby pomóc w rozwoju utalentowanych pracowników, zapewnić utrzymywanie najwyższych standardów oraz dać pracownikom satysfakcję ze swoich postępów w pracy. To zwiększa poczucie odpowiedzialności w całej Grupie, ponieważ wszyscy pracownicy dążą do tych samych celów ogólnych.

LIVE - EDIT