Skip to content

Oświadczenie w sprawie nowoczesnych form niewolnictwa i handlu ludźmi

EthosEnergy to wiodący niezależny dostawca rozwiązań w zakresie maszyn wirnikowych i usług dla sektorów energetycznego, naftowego i gazowego oraz przemysłowego, obsługujący klientów z ponad 100 krajów.

Od opublikowania pierwszego Oświadczenia w sprawie nowoczesnych form niewolnictwa w sierpniu 2017 roku oraz jego kolejnych nowelizacji staramy się zwiększać świadomość na temat nowoczesnych form niewolnictwa w naszej branży i podejmujemy działania mające na celu walkę z tym procederem.

Zgodnie z brytyjską Ustawą o nowoczesnych formach niewolnictwa z 2015 roku od firm wymaga się wydania oświadczenia o działaniach, jakie firma podjęła w danym roku podatkowym, aby upewnić się, że w jej strukturach oraz w całym łańcuchu dostaw nie występuje zjawisko współczesnego niewolnictwa. Zdajemy sobie sprawę z wagi problemu, dlatego z zaangażowaniem oraz niestrudzenie staramy się zapewnić, że w naszych łańcuchach dostaw lub w jakimkolwiek sektorze naszej działalności nie występuje współczesne niewolnictwo ani handel ludźmi. Zobowiązujemy się także do przestrzegania naszych wartości, zasad oraz przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym przepisów odnoszących się do walki z niewolnictwem.

Niniejsze oświadczenie dotyczy roku podatkowego kończącego się 31 grudnia 2020 r. Opisuje ono działania, jakie firma EthosEnergy Group Limited i jej podmioty zależne (*wymienione poniżej) podjęły, aby zapobiec występowaniu zjawiska współczesnego niewolnictwa w swoich strukturach i łańcuchach dostaw.

Niniejsze oświadczenie zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą EthosEnergy Group Limited 26 maja 2021 roku i podpisane przez pana Michaela Muse’a, dyrektora finansowego, 4 czerwca 2021 r.

 

Polityka

Mimo że nasza firma jest bardzo zróżnicowana kulturowo, posiadamy pewne wspólne wartości, które mocno łączą nas ze sobą. Nazywamy je „Naszym Ethosem”.

Nasz Ethos stanowi fundament, na którym opiera się cała nasza działalność. Określa, kim jesteśmy i co robimy, a co najważniejsze, każdy z jego pięciu elementów został wybrany i zdefiniowany przez naszych pracowników. Nasze wartości pomagają nam prowadzić naszą działalność i wskazują nam, jak komunikować się z pracownikami i klientami.

Każdy z pięciu elementów – Bezpieczeństwo, Jakość, Ludzie, Odpowiedzialność finansowa oraz Integralność – z których składa się Nasz Ethos, opisuje kwintesencję działalności EthosEnergy.

EthosEnergy przykłada dużą wagę do integralności, wzajemnego szacunku i etycznego postępowania oraz zaufania wynikającego z mówienia prawdy, przestrzegania przepisów, właściwego traktowania się nawzajem i dotrzymywania obietnic. Nasza Polityka etyki biznesowej pomaga nam wywiązywać się z tych zobowiązań. Określa zasady i praktyki, które w jasny sposób wskazują nam, jak w etyczny i zgodny z prawem sposób prowadzić działalność na całym świecie. Polityka etyki biznesowej jest regularnie weryfikowana i aktualizowana.

Chcemy stworzyć środowisko, które pozwoli nam osiągnąć doskonałość we wszystkim, co robimy, i stać się prawdziwymi liderami. Uważamy, że bycie liderem zobowiązuje do prezentowania pozytywnych zachowań, co z kolei przyczynia się do tworzenia kultury doskonałości. Do tych zachowań i działań należą: Zaangażowanie, Nieustępliwość, Prężność i Integracja. Razem nie tylko tworzą kulturę doskonałości, ale również pomagają nam zapewnić, że w naszych łańcuchach dostaw nie występuje współczesne niewolnictwo ani handel ludźmi.

 

Należyta staranność

Nasi dostawcy i podwykonawcy stanowią niezbędne ogniwo umożliwiające nam bezpieczną i terminową realizację usług bez przekraczania budżetu i z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych oczekiwanych zarówno przez nas, jak i naszych klientów. Pewność, że w żadnym z naszych łańcuchów dostaw nie występuje współczesne niewolnictwo ani handel ludźmi, pomaga nam utrzymywać zdrowe i zrównoważone relacje z dostawcami i klientami. Przy zatrudnianiu dostawców i podwykonawców zawsze upewniamy się, że są oni świadomi naszych oczekiwań i konieczności przestrzegania naszej Polityki etyki biznesowej, jak również wszystkich lokalnych, krajowych oraz (jeśli dotyczy) międzynarodowych przepisów i rozporządzeń. Wytyczne te są zawarte w naszym Kodeksie postępowania dla dostawców, zaś od każdego z dostawców żądamy zapewnienia, że ani on, ani żaden poddostawca z jego łańcucha dostaw nie korzysta ze współczesnych form niewolnictwa. W 2020 roku przeprowadziliśmy weryfikację naszych warunków współpracy dla dostawców z naszego łańcucha dostaw, wprowadzając więcej bardziej rygorystycznych zasad umożliwiających walkę z nowoczesnym niewolnictwem. 

 

Szkolenia

Staramy się stale podnosić świadomość w zakresie ryzyka związanego ze współczesnym niewolnictwem. Wszyscy nasi pracownicy mają obowiązek ukończyć szkolenie z zakresu etyki biznesowej oraz co roku potwierdzać, że znają naszą Politykę etyki biznesowej i przestrzegają zawartych w niej zapisów. Staramy się, aby nikt nie pozostał wyłączony, dlatego szkolenia przeprowadzane są w sześciu różnych językach, a sama polityka została przetłumaczona na siedem języków. Oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy będą przestrzegać naszej Polityki etyki biznesowej, zaś sami, poprzez zaangażowanie i szkolenia, inspirujemy naszych pracowników do właściwego postępowania i zgłaszania wszelkich związanych z pracą niewłaściwych lub nieetycznych zachowań, które zaobserwują lub co do których mają wątpliwości. Zapewniamy niezależną, dostępną całodobowo infolinię, za pośrednictwem której można zgłaszać wszelkie podejrzenia i wątpliwości. Infolinia dostępna jest w ponad 150 językach. Regularnie angażujemy naszych pracowników w kampanie mające na celu zwiększenie świadomości w zakresie współczesnych form niewolnictwa i handlu ludźmi.

 

Ciągłe ulepszanie

Staramy się monitorować nasze łańcuchy dostaw, aby właściwie ocenić ryzyko związane z nowoczesnym niewolnictwem i handlem ludźmi i opracować najlepsze środki minimalizujące to ryzyko.

*Podmioty w Zjednoczonym Królestwie: EthosEnergy (GBR) Limited, EthosEnergy (MEA) Limited, EthosEnergy (Middle East) Limited, EthosEnergy (Overseas) Limited, EthosEnergy US Holdings Limited, EthosEnergy Investments Limited, EthosEnergy Light Turbines Limited i Gas Turbine Efficiency Limited.

LIVE - EDIT